Yunye Shin

Finalist 2017

Yunye Shin

SOUTH KOREA
Zero Space Inc.
DESIGN
ENVIRONMENT
Designs and manufactures zero waste design products.
yunye_shin_profile.jpeg